Djelatnost tvrtke TEKELI PROJEKT-INŽENJERING d.o.o. MURSKO SREDIŠĆE:

građenje i sanacija objekata visokogradnje i niskogradnje.

 
TEKELI PROJEKT-INŽENJERING d.o.o. posjeduje LICENCE, odnosno suglasnosti za obavljanje slijedećih djelatnosti:


  1. Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja, Klasa:UP/I-360-02/13-04/311; Ur.broj:531-04-1-13-5 od 06.05.2013. na rok od 5 godina (do 06.05.2018.), a koja je upisana u Registar izdanih suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja koji vodi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i to za: skupinu F građevina i za izvođenje radova na toj skupini građevina. Namijenjena je za građevine čija ugovorena vrijednost nije veća od 3.000.000,00 eura, bez PDV-a.

  2. Rješenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine kojim se dopušta tvrtki Tekeli projekt-inženjering d.o.o. obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara i to izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru u smislu izvedbe građevinsko - obrtničkih radova, izvođenje restauratorskih radova na štuko dekoraciji i održavanje nepokretnog kulturnog dobra, Klasa: UP/I-612-08/15-03/0125, Urbroj: 532-04-01-01/7-15-5 od 03. srpnja 2015. godine.

  3. Rješenjem Klasa: UP/I-612-08/04-01-03/117, Urbroj: 532-10-1/10-04-4 od 21.prosinca 2004. godine, TEKELI PROJEKT-INŽENJERING d.o.o. upisana je u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 430.