SAKRALNI OBJEKTI

 • ŽUPNA CRKVA SV. LADISLAVA I BDM. MURSKO SREDIŠĆE
 • ŽUPNA CRKVA I ŽUPNI DVOR SV. MARTINA U PODTURNU
 • ŽUPNI DVOR RKT. ŽUPE DEKANOVEC
 • ŽUPNA CRKVA I ŽUPNI DVOR RKT. SV. JURAJ U TRNJU
 • CRKVA SV. ROKA U DRAšKOVCU, CRKVA SV. MARIJE MAGDALENE U DONJEM KRALJEVCU I KAPELA U HEMUŠEVCU U RKT. ŽUPI SV. ROKA DRAŠKOVEC
 • CRKVA SEDAM ŽALOSTI BL. DJEVICE MARIJE I SV.KRIŽA U KOTORIBI
 • CRKVA RKT ŽUPE U ČAČINCIMA
 • CRKVA RKT. ŽUPE U RASINJI
 • ŽUPNI DVOR RKT. ŽUPE DONJI MOSTI
 • CRKVA SV. FRANJE VELIKI BUKOVEC
 • CRKVA SV. KATARINE MALI BUKOVEC
 • CRKVA RKT. ŽUPE DEKANOVEC
 • ŽUPNI DVOR RKT. ŽUPE U DEKANOVCU
 • KAPELE U NOVAKOVCU
 • CRKVA SV. PETRA U SV. PETRU
 • RKT. ŽUPA SV. JAKOBA PRELOG
 • KAPELA NA GROBLJU
 • CRKVA U CIRKOVLJANU
 • ŽUPNA CRKVA U PRELOGU
 • ŽUPNI DVOR U PRELOGU
 • KAPELE U GRADU PRELOGU
 • RKT. ŽUPA MALA SUBOTICA:
 • ŽUPNA CRKVA U MALOJ SUBOTICI
 • ŽUPNA CRKVA SV. KRIŽA U SV. KRIŽU
 • ŽUPNI DVOR GORNJA STUBICA
 • ŽUPNI DVOR STUBIČKE TOPLICE
 • ŽUPNI DVOR SELNICA, OBNOVA FASADE
 • RKT ŽUPA SV. MARTINA NA MURI SANACIJA KROVIŠTA, REKONSTRUKCIJA BAROKNOG KORA
 • OBNOVA FASADE NA ŽUPNOJ CRKVI U VRATIŠINCU
 • SANACIJA KROVIŠTA NA ŽUPNOJ CRKVI U LEGRADU
 • SANACIJA KROVIŠTA NA KAPELICAMA U LEGRADU
 • REKONSTRUKCIJA POMOĆNE GRAĐEVINE NA ŽUPNOM DVORU U PRELOGU
 • REKONSTRUKCIJA PRIZEMLJA, TE SANACIJA KAPILARNE VLAGE SV. JURAJ U TRNJU, PRELOG
 • SANACIJA VLAGE ZIDOVA CRKVE SV. ROKA U DRAŠKOVCU
 • STATIČKA SANACIJA CRKVE SV. KRIŽA II FAZA U SV.KRIŽU
 • ŽUPNI DVOR SVETA MARIJA
 • TORANJ CRKVE U MACINCU
 • TORANJ CRKVE U SV. KRIŽU
 • ZGRADA HZZO ČAKOVEC
 • ZGRADA ŽUPANIJE ČAKOVEC
 • ŽUPNA CRKVA PRELOG SA DVORANOM I GALERIJOM
 • ŽUPNA CRKVA GORNJI MIHALJEVEC
 • ŽUPNI DVOR DEKANOVEC
 • ŽUPNI DVOR U SELNICI
 • ŽUPNA CRKVA U VRATIŠINCU
 • SANACIJA KROVIŠTA NA CRKVI SV. FLORIJANA U PRIBISLAVCU
 • OBNOVA PROČELJA ZVONIKA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U I SV. KRIŽA U KOTORIBI

POVRATAK NA VRH

ŠKOLSKI OBJEKTI

 • HIDROIZOLACIJA I. OSNOVNE ŠKOLE U ČAKOVCU
 • SANACIJA STARE OSNOVNE ŠKOLE U ŠTRIGOVI
 • STRUČNI NADZOR PODRUČNE ŠKOLE U STANETINCU
 • STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE U MURSKOM SREDIŠĆU
 • HIDROIZOLACIJA I OBNOVA FASADE SREDNJE ŠKOLE U PRELOGU
 • ZAMJENA STOLARIJE GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA ČAKOVEC
 • ZAMJENA STOLARIJE OSNOVNE ŠKOLE U MURSKOM SREDIŠĆU
 • DJEČJI VRTIĆ U GORNJEM MIHALJEVCU
 • SREDNJA ŠKOLA PRELOG
 • PROMENADA MURSKO SREDIŠĆE
 • ZGRADA AGROMEĐIMURJE D.D. ČAKOVEC
 • RBA PRELOG
 • DRŽAVNI ARHIV ŠTRIGOVA
 • DOM KULTURE GORNJI MIHALJEVEC

POVRATAK NA VRH

OSTALI STAMBENI I INDUSTRIJSKI OBJEKTI

 • STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI KUTNJAK U MURSKOM SREDIŠĆU
 • STAMBENA GRAĐEVINA U MURSKOM SREDIŠĆU
 • MRTVAČNICA MIKLAVEC
 • MRTVAČNICA PEKLENICA-KRIŽOVEC
 • OPĆINSKE PROSTORIJE OPĆINE PODTUREN
 • GOSP. GRAĐEVINA ŽUPNI DVOR PODTUREN
 • GOSP. GRAĐEVINA ŽUPNI DVOR KOTORIBA
 • OBNOVA STAROG ŽUPNOG DVORA SV. JURAJ NA BREGU
 • POGON ZA PROIZVODNJU SMJESE TVORNICE STOČNE HRANE U ČAKOVCU
 • POSLOVNO-STAMBENI OBJEKAT RADALJAC U ČAKOVCU
 • POSLOVNO-STAMBENI OBJEKTI POJE U VARAŽDINU
 • POSLOVNI OBJEKTI I POGON MLJEKARE SIRKO U KRIŠTANOVCU
 • STAMBENI OBJEKAT KOVAČEVIĆ U KRIŠTANOVCU
 • GOSPODARSKI OBJEKAT SOVAR U MIHOVLJANU
 • UREĐENJE GRADSKOG PARKA I KAPELICE SV. IVANA NEPOMUKA U MURSKOM SREDIŠĆU
 • PROJEKTIRANJE I GRAĐEVINSKI NADZOR STAMBENIH, POSLOVNIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA VISOKOGRADNJE I NISKOGRADNJE U ŽUPANIJI MEĐIMURSKOJ
 • POSLOVNI OBJEKAT “PROMMING” ČAKOVEC
 • POSLOVNI OBJEKAT “ČOČAJ” ČAKOVEC
 • POSLOVNI OBJEKAT “AUTO-STOP” ČAKOVEC
 • STAMBENI OBJEKAT VRŠIĆ STJEPANA U MURSKOM SREDIŠĆU
 • STAMBENI OBJEKAT ZADRAVEC STJEPANA U MURSKOM SREDIŠĆU
 • DJEĆJI VRTIĆ “POTOČNICA” U MALOJ SUBOTICI
 • POSLOVNA ZGRADA “AUTOBUSNI PRIJEVOZ” ČAKOVEC
 • REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA NA II. Oš U ČAKOVCU
 • SANACIJA SUTERENA OD VLAGE NA VISOKOJ UČITELJSKOJ ŠKOLI U ČAKOVCU
 • ADAPTACIJA I PRENAMJENA OŠ U ŠTRIGOVI
 • REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE NA ZGRADI PPM d.o.o. ČAKOVEC
 • REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE LEVAČIĆ IVANA U STANETINCU
 • SANACIJA KROVIŠTA DRUŠTVENOG DOMA U SV. MARIJI
 • SANACIJA KROVIŠTA I FASADE NA DRUŠTVENOM DOMU U KOTORIBI
 • REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE LEVAČIĆ BRANKA U VARAŽDINU
 • REKONSTRUKCIJA ZGRADE DRŽAVNOG ARHIVA U ŠTRIGOVI
 • SANACIJA KROVIŠTA DRUŠTVENOG DOMA U DOMAŠINCU I TURČIŠĆU
 • SANACIJA KROVIŠTA I OBNOVA FASADE NA MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
 • REKONSTRUKCIJA POTKROVLJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
 • SANACIJA KROVIŠ[TA DRUŠTVENOG DOMA U KOTORIBI
 • HZZO REKONSTRUKCIJA POSLOVNE GRAĐEVINE U ČAKOVCU
 • STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA VUKŠIĆ U ČAKOVCU
 • REKONSTRUKCIJA TRAFOSTANICA ZA “HEP“ ČAKOVEC NA PODRUČJU MEĐIMURJA
 • SANACIJA FASADE NA SREDNJOJ ŠKOLI PRELOG
 • VIŠESTAMBENA GRAĐEVINA U VELIKOM BUKOVCU
 • POSLOVNI OBJEKAT “AG IMMOBILIEN” U MURSKOM SREDIŠĆU
 • POSLOVNI OBJEKAT „IAF“ U MURSKOM SREDIŠĆU
 • STAMBENI OBJEKAT „HRANILOVIĆ“ U ČAKOVCU
 • REKONSTRUKCIJA PODRUMA NA POSLOVNOJ GRAĐEVINI „AGROMEĐIMURJA“ U ČAKOVCU
 • SANACIJA PODRUMA NA UPRAVNOJ ZGRADI ČAKOVEČKI MLINOVI D.D. ČAKOVEC
 • H.G.H. d.o.o. PRELOG SANACIJA POSLOVNO-STAMBENE GRAĐEVINE
 • VARAŽDINSKE TOPLICE, REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U -POSLOVNU
 • VIST d.o.o. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNE GRAĐEVINE
 • IZGRADNJA NOVE TRAFOSTANICE TS 35/10 (20) ISTOK
 • REKONSTRUKCIJA DJEĆJEG VRTIĆA U G. MIHALJEVCU
 • RELAX 2000 d.o.o. IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA PRENAMJENU I DOGRADNJU
 • POSTOJEĆE POSLOVNE GRAĐEVINE U BREZNIČKOM HUMU
 • SANACIJA DOMA KULTURE U GORNJEM MIHALJEVCU
 • IZVOĐENJE RADOVA NA DRUŠTVENOM DOMU U GORNJEM KURŠANCU
 • IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA PREKRIVANJE KROVIŠTA NA ZGRADI PŠ PALINOVEC
 • REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA ZA HZZO, PODRUČNI URED VARAŽDIN, -ISPOSTAVA NOVI MAROF
 • VIŠESTAMBENA I POMOĆNA GRAĐEVINA MARTANE ISTOK ČAKOVEC
 • STAMBENA ZGRADA SA SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA SEOSKOG TURIZMA MALI MIHALJEVEC
 • SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA – DVORANE U KOTORIBI
 • GRAĐ.-OBRTNIČKI RADOVI NA ADAPTACIJI POTKROVLJA MEĐIMURSKOG VELEUČILIŠTA
 • IZGRADNJA NOVIH PROSTORNIH KAPACITETA NOVE PROIZVODNE HALE –SOBOČAN INTERIJERI d.o.o. MURSKO SREDIŠĆE
 • UNUTARNJE UREĐENJE INOVACIJSKOG TEHNOLOŠKOG CENTRA (INTEC) SOBOČAN INETRIJERI d.o.o. MURSKO SREDIŠĆE
 • SANACIJA RAVNOG KROVA GARAŽE –POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI-ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDIN
 • SANACIJA KROVA I ZAMJENA POKROVA NA KULTURNOM DOMU U TRNOVCU
 • POSLOVNA GRAĐEVINA HZZO REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA PU VARAŽDIN
 • ENERGETSKO POBOLJŠANJE-DOM ZDRAVLJA DONJI KRALJEVEC
 • ENERGETSKO POBOLJŠANJE-DOM ZDRAVLJA MURSKO SREDIŠĆE
 • REKONSTRUKCIJA MRTVAČNICE U KOTORIBI
 • REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA TRGOVINE U LJEKARNU U PRELOGU
 • DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA U SLAKOVCU

POVRATAK NA VRH

OBJEKTI U SLOVENIJI

 • OBNOVA DVORCA U VINICI - GRAD VINICA
 • MARKOVIČ JOSIP – ZAMJENA KROVIŠTA - PINCE
 • TOPREK TANJA I MIRO – REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA U LENDAVI
 • MAGYAR JANEZ – REKONSTRUKCIJA STARE KUĆE U LENDAVI
 • ŠTEFAN BOJNEC - REKONSTRUKCIJA OBITELJSKE KUĆE
 • PLJEVALJČIĆ JEFTO – REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA U LENDAVI
 • ROMŠAK URŠKA - REKONSTRUKCIJA KUĆE U LENDAVI
 • RUDOLF HORVAT - REKONSTRUKCIJA OBITELJSKE KUĆE U MURSKOJ SOBOTI

POVRATAK NA VRH